Strona głowna  /  KONCEPCJA PRACY
KONCEPCJA PRACY

KONCEPCJA PRACY

 

Niepublicznego Przedszkola

TĘCZOWA KRAINA

w Jordanowie

(na lata 2015 - 2020)

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. Z 2009 r. Nr 168 poz. 1324 ze zm.)

 • Statut Przedszkola

 • Ustawa o Systemie Oświaty

   

Nasze motto:

Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć o tym, jak żyć, co robić i jak postępować, nauczyłem się w przedszkolu ” - Robert Fulghum.

 

Cele koncepcji przedszkola:

 1. Tworzenie serdecznej atmosfery dla dzieci, rodziców i nauczycieli.

 2. Tworzenie bezpiecznych oraz optymalnych warunków rozwoju dzieci odpowiednio do ich potrzeb i możliwości.

 3. Rozbudzanie w dzieciach kreatywności i chęci do działania.

 4. Diagnozowanie umiejętności i wiadomości dzieci, dbałość o ich wszechstronny rozwój.

 5. Przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole.

 6. Wspieranie uzdolnień oraz wspomaganie dziecka zgodnie z jego możliwościami rozwojowymi.

 7. Tworzenie warunków do rozwoju aktywności dziecka na różnych płaszczyznach.

 8. Wspomaganie rodziców w wychowywaniu dziecka.

 9. Rozwijanie u wychowanków takich cech charakteru jak: dobroć, empatia, otwartość, zaradność, odporność emocjonalna, samodzielność, wiara we własne możliwości, umiejętność współdziałania, wrażliwość na otaczający świat.

 10. Wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli.

 11. Tworzenie sprawnego, skutecznego systemu zarządzania placówką.

 12. Zapewnienie odpowiedniej bazy i wyposażenia przedszkola.

 13. Promowanie działalności przedszkola w środowisku i współpraca z różnymi instytucjami.

 14. Doskonalenie procesów wspomagania i edukacji dzieci.

 15. Organizowanie wycieczek w ciekawe miejsca i spotkania z ciekawymi osobami.

Misja przedszkola:

W naszej placówce panuje życzliwa atmosfera. Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę, dba o ich bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne. Rozpoznaje i zaspokaja potrzeby oraz rozwija indywidualne możliwości i talenty. Tworzy warunki do nabywania przez dzieci wiadomości i umiejętności, których celem jest osiągnięcie przez dzieci stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole. Przedszkole buduje środowisko społeczne dziecka, kształtuje jego postawy moralne oraz uczy odróżniania dobra od zła. Przedszkole rozbudza ciekawość i kreatywność dzieci poprzez bogata ofertę zajęć dodatkowych, ciekawe metody pracy oraz częste doświadczenia, obserwacje i eksperymenty prowadzone przez dzieci. Obserwując i badając przyrodę, dzieci uczą się ją rozumieć, szanować, kochać, a także korzystać mądrze z jej zasobów dla własnego zdrowia i potrzeb. Placówka wspiera działania wychowawcze rodziców. Promuje zachowania przyjazne przyrodzie, dbania o zdrowie, a także buduje poczucie tożsamości regionalnej, narodowej i europejskiej. Przedszkole rozwija kompetencje społeczne. Uczy języka angielskiego. Rozwija sprawność fizyczną dzieci. Przedszkole organizuje ciekawe uroczystości i konkursy oraz wycieczki. Teren przedszkolny sprzyja zabawom na powietrzu oraz prowadzeniu obserwacji przyrodniczych. Kadra w naszej placówce jest wykwalifikowana, dyrektor motywuje nauczycieli do pracy na wysokim poziomie.

W naszym przedszkolu dziecko:

 • ma możliwość indywidualnego rozwoju

 • rozwija aktywność twórczą

 • rozwija zainteresowania muzyką, sztuką, tradycja regionalną, tańcem, śpiewem

 • zdobywa wiedzę i umiejętności dzięki aktywnym metodom pracy

 • kreatywnie wyraża własne myśli

 • uczy się samodzielności

 • poznaje swoje prawa i obowiązki

 • czuje się bezpiecznie w życzliwej atmosferze

 

 

System wspierania rozwoju dziecka

 

Nauczyciele systematycznie obserwują dzieci i sporządzają notatki w arkuszach obserwacji oraz w indywidualnych zeszytach. To pozwala na organizowanie zajęć stosownie do możliwości i potrzeb dziecka. Wspomaganie dzieci odbywa się się poprzez organizowanie zajęć indywidualnych, zajęć z terapii pedagogicznej, zajęć dodatkowych typu bajkoterapia, logopedia, dogoterapia czy zajęcia ruchowe typu zumba, gimnastyka, kurs tańca. W razie problemów edukacyjnych i wychowawczych nauczyciele udzielają pomocy lub kierują do poradni psychologiczno-pedagogicznej w celu konsultacji ze specjalistami. Wskazówki w opiniach są zawsze brane pod uwagę przy pracy z dzieckiem. W razie potrzeby przedszkole na bieżąco informuje rodziców o obserwacji dziecka. Celem przedszkola jest doskonalenie systemu wspomagania rozwoju dziecka, w tym udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej nie tylko podopiecznym, ale też i rodzicom poprzez organizowanie warsztatów, spotkań ze specjalistami, wydawanie gazetki co miesięcznej oraz artykuły na tablicach ogłoszeń.

Wspomaganie dzieci to także badanie gotowości szkolnej i ewentualnie budowanie indywidualnych programów wspomagania i korygowania rozwoju.

W przedszkolu analizowane są problemy edukacyjne i wychowawcze, wyciąga się wnioski i wdraża je do dalszej pracy.

Oferta zajęć prowadzonych w przedszkolu zapewnia realizację podstawy programowej, oraz poszerza ja o nowatorskie rozwiązania programowe i metodyczne. Stosowane rozwiązania wykraczają poza katalog tradycyjnych metod wychowania przedszkolnego i obejmują m.in. zabawy badawcze i doświadczenia, metody oparte na integracji sensorycznej, projekt, metody aktywizujące, twórczego myślenia.

 

Katalog metod stosowanych w przedszkolu

Stosowane metody i formy pracy są nowoczesne i zapewniają wychowankom atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych. Są to metody oparte na metodyce wychowania przedszkolnego:

 1. Metody czynne:

  - metoda samodzielnych doświadczeń

  - metoda kierowania własną działalnością dziecka

  - metoda zadań stawianych dziecku

  - metoda ćwiczeń utrwalających

 2. Metody poglądowe:

  - obserwacja i pokaz

  - osobisty przykład nauczyciela

  - udostępnianie sztuki (dzieła plastyczne, przedstawienia teatralne, koncerty muzyczne, ilustrowane artystycznie utwory literackie

 3. Metody słowne:

  - rozmowy

  - opowiadania

  - zagadki,

  - objaśnienia i instrukcje

  - sposoby społecznego porozumiewania się

Ponadto codzienną praktykę pedagogiczną wzbogacono o nowatorskie toki metodyczne:

 • elementy programu Daltońskiego

 • metodę projektu

 • Metodę Dobrego Startu M. Bogdanowicz

 • metodykę nauczania matematyki wg E. Gruszczyk-Kolczyńskiej,

 • Metodę nauki czytania wg J. Cieszyńskiej

 • metody aktywizujące

 • słuchanie muzyki poważnej

 • techniki twórczego myślenia

 • metoda Klanzy

 • elementy metody ruchu rozwijającego wg W. Sherborne

 • elementy metody Labana

 • metody biblioterapii i muzykoterapii

 • metody relaksacyjne

 • doświadczenia i eksperymenty

 • drama

 • konkursy i festiwale

Kadra pedagogiczna umożliwia rozwój zainteresowań oraz wspomaga rozwój talentów dzieci. Prowadzone zajęcia i tworzone sytuacje edukacyjne są dostosowane do możliwości rozwojowych dzieci, a ich jakość ma wysoki poziom. Bogata oferta zajęć dodatkowych rozwija dzieci na wielu płaszczyznach: rytmika, zumba, taniec towarzyski, logopedia, bajkoterapia, dogoterapia, gimnastyka, religia, warsztaty ceramiczne i język angielski, który we wszystkich grupach wiekowych prowadzony jest codziennie.

Współpraca z rodzicami

Rodzice w przedszkolu traktowania są jak partnerzy w procesie wychowania. Zadaniem wszystkich pracowników placówki jest dbałość o pozytywne relacje z rodzicami wychowanków.

Przedszkole systematycznie współpracuje z rodzicami w zakresie budowania i realizacji koncepcji pracy. Wspiera rodziców w wychowywaniu dzieci. W trosce o jednolite oddziaływanie nauczyciele:

 • systematycznie informują rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych w przedszkolu

 • zapoznają rodziców z podstawa programową wychowania przedszkolnego i włączają ich do kształtowania u dziecka określonych w niej wiadomości i umiejętności

 • za ich zgoda wprowadzane są zajęcia dodatkowe, na bieżąco dostosowywane są zajęcia dodatkowe do wskazówek rodziców

 • na bieżąco informują rodziców o sukcesach i kłopotach dzieci, oraz włączają ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności, na jakie natrafiają

 • prowadzą edukację prozdrowotną i promocje zdrowia

 • zachęcają rodziców do współdecydowania w sprawach przedszkola i wspólnie z nimi organizują wydarzenia, w których uczestniczą dzieci, bale, pikniki, teatrzyki, wycieczki

 • w przedszkolu wydawana jest bezpłatna gazetka na każdy miesiąc

 

W miarę możliwości przedszkole udziela rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, która obejmuje między innymi:

 • rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka i umożliwianie ich zaspokojenia

 • przekazywanie informacji o stanie gotowości szkolnej dziecka, aby rodzice mogli wspierać dziecko

 • przekazywanie porad i wskazówek od nauczycieli (wspieranie) w rozpoznawaniu przyczyn trudności oraz doborze metod uzupełniania dzieciom pomocy

 • rozpoznawanie przyczyn trudności dziecka

 • wspieranie rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dziecka

 • wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych

 • rozwijanie umiejętności wychowawczych rodziców

   

Przedszkole systematycznie współdziała z rodzicami. Wśród form takiego współdziałania są:

 • projekt – Bohater Tygodnia

 • konkursy przedszkolne

 • pikniki i bale rodzinne z rodzinnymi konkursami

 • uroczystość Dnia Babci i Dziadka

 • angażowanie rodziców do wystawiania teatrzyku dla dzieci

 • zebrania ogólne i indywidualne, miła atmosfera i poczęstunek podczas zebrań zapewnia przedszkole, kartki i długopisy do zapisywania informacji, lub gotowe wydruki

 • zajęcia warsztatowe, spotkania ze specjalistami logopeda, pedagog, psycholog,

 • zajęcia adaptacyjne dla nowych dzieci, broszury dla rodziców

 • konsultacje i porady indywidualne

 • bezpłatna Tęczowa Gazetka – miesięcznik

 • organizacja zajęć otwartych i dni otwartych

 • organizacja konkursów

 • obecność „Tęczowy Skrzynek” w szatniach – do zgłaszania różnych spraw

 • organizacje wyjazdów na zielone przedszkole

 • angażowanie rodziców w akcje „Góra Grosza”, „Zbieranie zakrętek” ”Szlachetna paczka”

 • prowadzenie kącika dla rodziców, gdzie znajdują się informacje, broszury, piosenki, wierszyki

 • prezentowanie wytworów dzieci na tablicach

 • gazetki ze zdjęciami z uroczystości przedszkolnych i codziennych zajęć

 • na tablicach widnieją realizowane programy, porady dla rodziców oraz informacje z życia przedszkola.

Rodzice współdecydują w sprawach przedszkola i wyrażają swoje opinie na temat jego pracy. Mają wpływ na koncepcje pracy placówki, ofertę zajęć dodatkowych, organizacje wydarzeń przedszkolnych i wycieczek. Placówka zapewnia częste kontakty między rodzicem a przedszkolem. Wsparcie, życzliwość i akceptacja rodziców ułatwiają podejmowanie konstruktywnych działań na rzecz jakości pracy przedszkola.

 

Współpraca ze środowiskiem

Przedszkole włącza się w różne inicjatywy na rzecz środowiska, uwzględniając jego potrzeby i możliwości. Placówka współpracuje z instytucjami na rzecz dzieci, a także promującymi zachowania przyjazne przyrodzie oraz zajmującymi się kulturą i tradycja regionalną. Krąg partnerów zewnętrznych poszerza się i wynika nie tylko z potrzeb przedszkola, ale także środowiskowych. Przedszkole przybliża założenia placówki w środowisku lokalnym poprzez organizowanie akcji dla rodzin i dzieci z okolic miasta i gminy jak np. Powitanie wiosny – przedstawienie, konkursy i wspólne zabawy w hali LO Z.S. im. H. Kołłątaja w Jordanowie, Festiwal Piosenki Tęczowej dla dzieci z przedszkoli z miasta i gminy Jordanów, impreza organizowana wraz ze szkołą języków „SOONY SCHOOL” w Jordanowie. Współpraca ze środowiskiem polega również na odwiedzaniu różnych miejsc typu: bibliotek, dentysta, poczta, skanseny, fabryki ozdób, mini zoo, klub seniora w Jordanowie, Dom Pomocy Społecznej w Jordanowie. Współpraca ze środowiskiem polega także na zapraszaniu ciekawych osób do przedszkola typu fryzjer, leśniczy, hodowca gołębi, żołnierz, piekarz, ratownik medyczny, dyrygent, stolarz, policjant itd.

Przedszkole jest otwarte na współpracę z uczelniami kształcącymi kadrę pedagogiczną. Czas odbywania praktyk przez studentów przynosi korzyści zarówno studentom, jak ich opiekunom. Są oni zawsze mile widziani, inspirują do działania w innym wymiarze. Wpływa to korzystnie na samoocenę nauczycieli i buduje pozytywny wizerunek przedszkola w środowisku lokalnym.

Przedszkole współpracuje również z :

 • poradniami Psychologiczno-pedagogicznymi w Jordanowie oraz w Suchej Beskidzkiej

 • Szkołami Podstawowymi w Jordanowie i Łętowni

 • Nadleśnictwem

 • Biblioteką Miejską w Jordanowie

 • Gimnazjum w Jordanowie

 • Parafia w Jordanowie

 • Z.S. im. H. Kołłątaja w Jordanowie

 • Strażą Pożarna w Jordanowie oraz w Rabce

 • Ośrodkiem Pomocy Społecznej

 • Miejski Ośrodek Kultury w Jordanowie

 • Szkoła Języków „SUUNY SCHOOL” w Jordanowie

 • Muzeum Zbójników i Górali w Rabce

 • prasa: Kronika Beskidzka, Gazeta Krakowska, Echo Jordanowa, Głos Podbeskidzki

Promocja przedszkola

Przedszkole promowane jest poprzez artykuły w prasie lokalnej, reklamy,, a przede wszystkim prezentowanie życzliwej atmosfery wobec klientów placówki przez wszystkich pracowników przedszkola, dbałość o dobra opinię przedszkola w środowisku lokalna poprzez współpracę z równymi instytucjami, osobami oraz organizowane bezpłatnych akcji dla społeczeństwa lokalnego. Występy przedszkolaków podczas Dni Jordanowa, Dnia Dziecka na rynku jordanowskim, przy otwarciu Boiska Sportowego Orlik w Jordanowie. Promocja placówki odbywa się poprzez umieszczanie informacji na facebooku oraz na stronie internetowej przedszkola. W Tęczowej gazetce upowszechniane są informacje o przedszkolu.

Sylwetka absolwenta

Absolwent naszego przedszkola to dziecko, które uczestniczy w różnych formach aktywności ruchowej poznawczej i twórczej, przestrzegając podstawowych norm społecznych, zasad zdrowego i bezpiecznego stylu życia wobec siebie i innych. Jest wrażliwy estetycznie. Dziecko kończące nasze przedszkole jest bardzo dobrze przygotowane do roli ucznia w szkole.

Dziecko kończące przedszkole:

a) posiada

 • otwartość i serdeczność wobec innych

 • motywacje do poznawania, uczenia się i wysiłku intelektualnego

 • umiejętność uważnego słuchania i logicznego myślenia, praktycznego korzystania ze zdobytych umiejętności

 • umiejętność koncentracji, wytrwałość

 • umiejętność współpracy w grupie i rozwiązywania konfliktów

 • umiejętność twórczego rozwiązywania zadań

 • tolerancję i akceptację dla odmienności ludzi, postaw

 • wyobrażenie o obowiązkach wynikających z roli ucznia

 • odporność na stres

 • zdolność porozumiewania się w sposób zrozumiały dla innych

 • podstawową wiedzę o świecie, o środowisku społecznym, przyrodniczym i kulturowym.

 • pozytywne poczucie własnej wartości tak, by sytuacje, w których jest oceniane nie hamowały jego aktywności

 • odpowiedni poziom samodzielności

 • poczucie bycia Polakiem i Europejczykiem

 • umiejętność cieszenia się z własnych osiągnięć i odczuwa satysfakcję z samodzielnie wykonanego zadania

 

b) Rozumie i zna:

 • prawa i obowiązki dziecka

 • kulturę i dziedzictwo własnego regionu, symbole narodowe

 • potrzebę szanowania przyrody i środowiska

 • zasady współżycia i postępowania

 • zasady bezpieczeństwa, zabawy, higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną

c) Nie obawia się:

 • występować publicznie

 • reprezentować, grupę przedszkole

 • dzielić się swoimi pomysłami, osiągnięciami, sukcesami

 • wykazywać inicjatywy w działaniu

 • wyrażaniu swoich uczuć

 • prosić o radę lub pomoc

 • bronić słabszych

   

d) Działa:

 • kreatywnie, z pomysłem

 • cierpliwie

 

Tradycje przedszkolne

Przedszkole podkreśla swa odrębność poprzez wypracowane tradycje własne. Kalendarz wydarzeń przedszkolnych i uroczystości pozostaje w ścisłym związku z tradycjami lokalnymi, narodowymi, a także potrzebami środowiskowymi. Nasze przedszkole wyróżnia się organizowanymi uroczystościami z udziałem rodziców. Zawsze towarzyszy nam zaangażowanie rodziców, którzy przebierają się np. podczas balu karnawałowego, biorą udział w konkursach, pląsach i tańcach. Przygotowują dla dzieci teatrzyki. Podczas Dnia babci i dziadka – jest to uroczystość z udziałem całych rodzin. Również dziadkowie biorą czynny udział w konkursach i tańcach. Pikniki rodzinne odbywają się na ogrodzie przedszkolnym. Wigilia przedszkolna oraz śniadanie wielkanocne to nie tylko uroczysty posiłek ale i wspólne składnie sobie życzeń i kultywowanie tradycji. Podczas Andrzejek, Dzień Postaci z Bajki czy balu karnawałowego także personel przedszkola przebiera się.

 • Piknik „Święto Pieczonego Ziemniaka”

 • Pasowanie na Przedszkolaka

 • Andrzejki

 • Spotkanie z górnikiem

 • Mikołajki

 • Przedszkolna wigilia i śpiewanie kolęd

 • Tęczowy Bal Karnawałowy

 • Dzień Babci i Dziadka

 • Śniadanie wielkanocne

 • Urodziny Przedszkola – wspólna zabawa i dmuchanie wielkiego tortu

 • Dzień Ziemi

 • Dzień Dziecka – bezpłatna wycieczka dla dzieci

 • Piknik Święto Rodziny

 • Zakończenie roku i uroczyste pożegnanie absolwentów przedszkola

Poza tymi głównymi uroczystościami organizowane są inne drobniejsze wynikające z planów miesięcznych typu Dzień Kobiet, Dzień Jeża, Dzień Dinozaura itd.

 

Losy absolwentów:

Co roku nauczyciel najstarszej grupy rozmawia z wychowawcami naszych absolwentów na temat tego jak sobie radzą w szkole, by uzyskane informacje były wskazówkami do dalszej pracy przedszkola oraz informacja zwrotna na temat przygotowania dzieci do szkoły. Co roku do dzieci wysyłane są kartki urodzinowe. Absolwenci zapraszani są na piknik pieczonego ziemniaka, podczas którego specjalnie dla nich są organizowane konkursy.

 

Zarządzanie przedszkolem

Jednym z warunków zmian zachodzących w edukacji jest podnoszenie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli. Przedszkole zatrudnia kadrę pedagogiczną mającą wysokie kwalifikacje w zakresie wychowania przedszkolnego, a także w miarę potrzeb kwalifikacje w zakresie terapii pedagogicznej, bajkoterapii, rytmiki. W trosce o skuteczną realizację zadań i celów wychowania przedszkolnego organizuje wsparcie i szkolenia dla nauczycieli. Organizowane są formy inspirujące do rozwoju zawodowego, nowatorstwa i twórczej aktywności nauczycieli. Dyrektor zapewnia bazę pomocy dydaktycznych oraz czasopisma typu Bliżej Przedszkola, Doradca Nauczyciela Przedszkola.

W przedszkolu panuje pogodna atmosfera, a życzliwi nauczyciele otaczają opieką wszystkie dzieci. Nauczyciele posiadają umiejętność atrakcyjnego prowadzenia zajęć, tak aby dzieci były aktywne i radosne.

Dyrektor zapewnia bazą lokalową przedszkola oraz wyposażenie spełniające normy bezpieczeństwa. Baza dydaktyczną w pełni umożliwia realizacje podstawy wychowania przedszkolnego. Duży ogród przedszkolny umożliwia dzieciom codzienne przebywanie i zabawę na świeżym powietrzu.

 

Nasze przedszkole

Niepubliczne Przedszkole Tęczowa Kraina w Jordanowie mieści się w prywatnym budynku przy ulicy Spytka Jordana nr 32. Na parterze znajduje się szatnia, kuchnia, łazienki oraz dwie sale dla maluszków oraz dla starszaków. Na pietrze znajduje się szatnia, łazienka, sala najstarszych dzieci oraz wyjście na taras. Wszystkie pomieszczenia są miłe, kolorowe i przyjazne i dostosowane dla dzieci. Naszym atutem jest duży ogród z dala od ulic i dobrze wyposażony. Jest na nim także miejsce dla rodziców, gdzie mogą przysiąść poobserwować dziecko oraz porozmawiać z nauczycielami. W ogrodzie znajduje się ścieżką sensoryczna oraz grządki, na których dzieci hodują warzywa i kwiaty. W naszym przedszkolu dzieci mają możliwość doświadczania świata wieloma zmysłami. Jednym z głównych zadań nauczycieli jest tworzenie warunków do aktywnego poznawania różnych środowisk oraz stymulacja rozwoju społecznego, między innymi poprzez kultywowanie akceptowanych w naszej kulturze zachowań i form grzecznościowych. Nauczyciele znają potrzeby i zainteresowania dzieci oraz posiadają umiejętność atrakcyjnego prowadzenia zajęć. Konstruują ciekawe i bogate oferty zabaw i zadań, są dobrze przygotowani merytorycznie i metodycznie. Poszukują innowacyjnych rozwiązań, pracują z pasją doskonaląc swoje umiejętności. Pracownicy w naszym przedszkolu współpracują ze sobą i dzielą się zdobyta wiedzą. Dzieci mają wsparcie w nauczycielach, którzy każdemu dziecku zapewniają wszechstronny rozwój. Osiągają to również poprzez bogata ofertę zajęć dodatkowych: rytmika, bajkoterapia, dogoterapia, religia, logopedia, spotkania ze sztuką, warsztaty gliniarskie, zumba, taniec towarzyski, zajęcia teatralne. Język angielski odbywa się w naszej placówce codziennie we wszystkich grupach językowych, co daje wspaniałe efekty o czym informują nas rodzice i nauczyciele ze szkół językowych i podstawowych, w których nasi absolwenci kontynuują naukę. Absolwenci naszego przedszkola to dzieci posiadające bardzo dużą wiedzę o świecie, otwarte, twórcze, samodzielne, przygotowane do podjęcia nauki w szkole, znające swoje możliwości, dążące do osiągania sukcesu, tolerancyjne i znające i stosujące zasady kulturalnego i bezpiecznego zachowania. Placówka inwestuje w nauczycieli, pracowników, bazę dydaktyczną i lokalową, a zyskują na tym przede wszystkim dzieci. Przedszkole jest zarządzane w sposób sprawny, a pracownicy mają satysfakcje ze swojej pracy.

 

Wizja przedszkola:

Chcemy, aby w naszym przedszkolu dziecko czuło się jak w domu, było szczęśliwe, bezpieczne, i miało możliwość wielokierunkowego rozwoju. Dogłębne poznanie potrzeb i możliwości dziecka oraz diagnozowanie jego osiągnięć przygotuje go do roli ucznia. Chcielibyśmy, by rodzice jeszcze bardziej współpracowali z przedszkolem w zakresie wspomagania rozwoju dzieci, kontynuowania zalecanych działań i ewoluowania ich wraz z nauczycielami. Zatrudnienie specjalistów: pedagog, psycholog dziecięcy usprawniło by pracę wychowaczo-dydaktyczną oraz byłoby wsparciem dla rodziców. Chcielibyśmy, aby dzieci uczyły się gry na instrumentach.

Wizja naszego przedszkola dotyczy rozwoju placówki na wielu płaszczyznach. Chcielibyśmy powiększyć bazę lokalową. Wydzielić osobne pomieszczenia do indywidualnych zajęć. Poszerzyć ofertę zajęć dodatkowych zwiększających sprawność fizyczną dzieci. Zamierzamy wprowadzić cykl warsztatów szkoleniowych dla rodziców. Wizja naszej placówki to przedszkole współpracujące z innymi placówkami w zakresie organizowania uroczystości otwartych dla dzieci, konkursów i przeglądów o charakterze gminnym, a może i powiatowym, których celem jest wyłanianie i rozwijanie talentów dziecięcych. Oprócz powyższych planowane jest:

 • zakup komputerów oraz tablicy multimedialnej,

 • zakup nowych huśtawek, karuzeli i drążków sprawnościowych na ogród,

 • sukcesywne doposażanie sal,

 • poprawa nawierzchni wokół przedszkola,

 • wykonanie ogrodzenia od parkingu z tyłu przedszkola,

 • włączenia pracowników cateringu do dbania o to, by żywność była bez konserwantów,

 • zwiększanie częstotliwości spotkań z rodzicami oraz warsztatów z ich udziałem,

 • skuteczniejsze organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

 • organizowanie spotkań dla rodziców służących wymianie doświadczeń w wychowaniu,

   

   

   

 


Ostatnia aktualizacja: 2016-03-30